Meranie dopadov cestovného ruchu

Naše projekty v oblasti cestovného ruchu realizujú výsledky v rôznych priemyselných odvetviach a oblastiach rozvoja. Vplyvy prosperujúceho odvetvia cestovného ruchu sa prejavujú v odvetviach poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravy a vývozu. Vplyv na rast prináša pozitívnym prínosom pre hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie dynamickými spôsobmi. Vzhľadom na skúsenosti spoločnosti TOPTOUR v oblasti cestovného ruchu udržujeme najaktuálnejšie nástroje, poznatky, metodológie a inovatívne technológie, ktoré sa používajú na meranie vplyvu cestovného ruchu, naprieč sektormi a výsledkov rozvoja.

TOPTOUR špecialisti v oblasti cestovného ruchu, ochrany, obchodu, ekonómie a rozvoja merajú a analyzujú vplyvy našej práce z rôznych perspektív. S precíznym a odvetvovým zameraním merame také dopady ako dopady príjmov a živobytia pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu, zmeny v úrovniach ohrozenia ochrany, efektívnosť online marketingu, mediálne pokrytie, národný rast cestovného ruchu, oceňovanie predajov poľnohospodárstva medzi inými.

Spoločnosť TOPTOUR má vedomosti a skúsenosti v oblasti priemyslu, ktoré spolupracujú s multilaterálnymi a dvojstrannými darcami, nadáciami, veľkými a malými klientmi zo súkromného sektora a má dôkladné pochopenie postupov merania ukazovateľov v týchto odvetviach.

Ako môže TOPTOUR pomôcť?

Kontaktujte nás na bezplatnú konzultáciu.

Čo očakávať?
Analýza východzieho stavu – veľmi málo destinácií začína na nulu, pokiaľ ide o návštevníkov, priemernú dĺžku pobytu a priemerné denné výdavky. TOPTOUR poskytuje nástroje, technickú pomoc a školenie na stanovenie základnej línie potrebnej na zhodnotenie skutočného vplyvu.
Analýza ekonomických dopadov – meranie výsledkov z hľadiska priamych a dopadov výdavkov návštevníkov na miesto určenia
Analýza sociálnych vplyvov – sociálne dopady sa merajú prostredníctvom systému prieskumov a analýz sekundárnych údajov na meranie počtu vytvorených pracovných miest, zmien príjmov domácností, postoja obyvateľov k cestovnému ruchu, okrem iného metrík
Analýza vplyvu na životné prostredie – Prostredníctvom hodnotení ekonomických vplyvov, monitorovania konfliktov s prírodnými a živočíšnymi druhmi, metód správy krajiny a rôznych ďalších nástrojov, môže TOPTOUR poskytnúť školenie, nástroje a pomoc potrebnú na meranie priamych a nepriamych vplyvov činností, zameraných na zlepšenie environmentálneho manažmentu a riadenia cieľov.
Analýza trhu a spravodajstvo trhu – TOPTOUR pripraví spravodajské hlásenia o trhu, ktoré zahŕňajú najnovšie štatistiky návštevníkov, trendy v oblasti cestovného ruchu, prognózy a analýza dopytu po destinácii, aby pomohli zainteresovaným stranám pri strategických a operačných rozhodnutiach.