Územné plánovanie a ekologická architektúra

K zabezpečovaniu plánovania využívania pôdy, návrhu ekologických riešení a architektonických služieb, TOPTOUR sa snaží nadviazať spoluprácu s lokálnymi firmami. Každý projekt je unikátny, jedinečný, je výzvou pre tím profesionálov, plánovacej a dizajnérskej firmy. Dôraz sa kladie na uplatňovanie QBL – quadruple bottom line -štvorvrstvovej filozofie – ktorá vyvažuje ekonomické, environmentálne, sociálne a duchovné aspekty každého projektu, označované ako 4P:

1People – Ľudia – kvalita životaKvalita života ľudí, napr. zdravie, energia, blahobyt, prosperita.
2Profit konkurencieschopná produktivitaKonkurencieschopná produktivita v produkcii a distribúcii tovarov a služieb pre spotrebu a profit s obmedzenými zdrojmi.
3Planet – Zem – trvalo udržateľné ekosystémyPrežitie jednotlivcov, komunít a ekosystémov v celej dĺžke života a generácií.
4Progress – Pokrok – Adaptívna inováciaAdaptívna inovácia – napr. Adaptačné učenie a zmena; skúšobné a chybné riskovanie a objavovanie – vo všetkých aspektoch ľudí, zisku a planéty a inovácií v tom, že sú inovatívne.

Upredostňujeme miestnu kanceláriu, špecializovanú pre plánovanie ekologického pôdneho a ekologického dizajnu. Podmienkou je schopnosť preukázať sa realizovanými projektami, v oblasti architektúry, krajinnej architektúry, environmentálneho plánovania, urbanizmu a dizajnu, interiérového dizajnu a fotografie.

Návrh v tomto globálnom veku zvýšenej kultúrnej a environmentálnej citlivosti musí byť všestranný, holistický a udržateľný vo všetkých aspektoch procesu plánovania a dizajnu. V každom projekte dbáme na dodržanie požiadavky vytvoriť ekologický plán alebo eko-dizajn, ktorý ešte nikdy nebol vytvorený. Každý plán a dizajn je odpoveďou na miestny kontext: fyzický, metafyzický a kultúrny. Všetky projekty majú odrážať úctu k zvieratám, rastlinám, miestnym ľuďom a duchu miesta. Správny prístup hneď od začiatkumá za následok minimalizáciu developerských dopadov. Dobrý staviteľ začína už prvý deň starostlivosťou o Matku Zem a všetky druhy, ktoré na nej žijú a pokračuje v stavebnom dozore.

TOPTOUR spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ako napr. PUP – Public Use Planning Global Heritage Consortium – Konzorcium globálneho dedičstva pre plánovanie verejného užívania. PUP spája ľudí a organizácie na celom svete, ktoré sa venujú zavádzaniu vznikajúcich vzorov do oblastí riadenia a plánovania dedičstva. PUP spája rôzne disciplíny v rámci svojho členstva, s cieľom pomôcť partnerom preskúmať nové postoje, týkajúce sa úlohy zainteresovaných strán a rozhodovania; spája ich s nástrojmi a procesmi a zavádza nové vízie plánovania, riadenia, organizačného učenia a zdieľania moci. Takisto podporuje lokality, aby prijali politiky, technológie a inštitúcie schopné prispôsobiť sa v neistom svete.
Rozhodne je dôležité uvedomiť si, kde sa daná destinácia nachádza, v rámci aj s ohľadom na ekonomickú nezávislosť svojej krajiny. Nelichotivý status Slovenska je zjavný, viď. https://www.heritage.org/index/

Ako môže TOPTOUR pomôcť?

Kontaktujte nás na bezplatnú konzultáciu.

Čo očakávať ?
LE-Local Empowerment – Miestna podpora. Integrované, multidisciplinárne a participatívne prístupy v procese plánovania a dizajnu a taký, ktorý rozpozná miestne poznatky a používa ich múdro v dizajne.
Metodológie dôveryhodného plánovania a dizajnu – na uvedenie vašich myšlienok do života, implementujeme procesy, ktoré nie sú schválené UNESCO, ako aj Svetová banka, Medzinárodná finančná korporácia, Svetový fond pre voľne žijúce zvieratá, Conservation International a African Wildlife Fund.
Fyzické plány – naše plány sa týkajú príležitostí na rozvoj cestovného ruchu, ktoré majú udržateľnú rovnováhu medzi ochranou a rozvojom.
Podpora investícií – komplexné správy o plánovaní a vývoji, ktoré môžu byť súčasťou podnikateľských zámerov, ktoré pomôžu prilákať investorov.
End-to-End služby – zahŕňajú koncepčné a schematické plány, vývoj dizajnu, stavebné výkresy, ako aj ponukové rokovania a stavebný dohľad.
Substance over Aesthetics – spoločnosť TOPTOUR a architekti vypracujú plán, ktorý nie je len krásny v dizajne, ale zároveň zohľadňuje hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť tohto miesta.